Door schaalvergroting in de landbouw zullen de komende jaren veel erven in het buitengebied hun agrarische functie gaan verliezen. Verwacht wordt dat vele miljoenen vierkante meters aan agrarisch vastgoed leeg komt te staan. Een enorme opgave. Deze opgave wordt met name veroorzaakt door schaalvergroting en bedrijfsbeëindiging. Met het huidige instrumentarium is het niet mogelijk om de vrijkomende agrarische bebouwing aan te pakken.  

 

Binnen het thema erventransitie wordt gezocht naar creatieve oplossingen zoals sloopregelingen, vormen van herbestemming en maatwerk. Met verschillende partijen in Twente maar ook ver daarbuiten wordt samengewerkt om deze opgave aan te pakken. Voorkomen moet worden dat de leegstand leidt tot een verlies aan ruimtelijke en landschappelijke kwaliteit. Tegelijkertijd moeten de kansen die het vrijkomen van de erven bieden, volop benut worden om de economie en de vitaliteit van het landelijk gebied te versterken.

Krachtig Twente

Samenwerkingsverband tussen gemeenten, organisaties, onderwijs en ondernemers. Uitvoering van projecten en agenda’s in verschillende thema’s.

Leader

Inwoners aan zet! Lokale uitvoering van LEADER in Zuidwest Twente door mensen als jij en ik. Uniek programma met eigen doelen, middelen en inbreng. Uitvoering van lokale projecten.