20 duizend bloembollen de grond in tijdens ‘Groene’ Burendag in Almelo

Dit jaar vieren we met de Groene Loper in Almelo de landelijke Burendag op 22 september. Het is een dag waarop we ruim 20.000 bloembollen gaan poten. Zo maken we Almelo, groener, gezelliger en ook nog eens heel aantrekkelijk voor bijen, hommels en vlinders. Burendag is een jaarlijks terugkerend feest dat je samen viert met je buren en de buurt op de 4e zaterdag in september.

Krachttour Overijssel in Zuidwest Twente!

De Krachttoer Overijssel bleek in voorgaande jaren een schot in de roos, de deelnemers waren bijzonder enthousiast. Daarom organiseert Stimuland op veler verzoek dit jaar een nieuwe editie. Krachttoer Overijssel 2018 vindt plaats op vrijdag 29 juni van 09.30 tot ongeveer 16.00 uur. Ditmaal in samenwerking met Groene Metropool Twente en LEADER Zuidwest Twente. Zij heten als gastgebied de deelnemers graag van harte welkom. Zet je vrijdag 29 juni vast in je agenda?

Twente in bloei

Daar is ze dan in al haar schoonheid; de lente! De avonden worden langer, de bomen groener en dieren actiever. Ook bijen en vlinders zijn weer volop te zien. Helaas wordt dit wel elk jaar minder. Door mooie initiatieven zoals de landelijke zaaidag en bijentelling wordt hier aandacht voor gevraagd. Ook gemeenten en inwoners in Twente hebben zich de afgelopen weken hard gemaakt voor deze prachtige en ook noodzakelijke dieren.

Krachttour Overijssel

De Krachttoer Overijssel bleek in voorgaande jaren een schot in de roos, de deelnemers waren bijzonder enthousiast. Daarom organiseert Stimuland op veler verzoek dit jaar een nieuwe editie. Krachttoer Overijssel 2018 vindt plaats op vrijdag 29 juni van 09.30 tot ongeveer 16.00 uur. Ditmaal in samenwerking met Groene Metropool Twente en LEADER Zuidwest Twente. Zij heten als gastgebied de deelnemers graag van harte welkom. Zet je vrijdag 29 juni vast in je agenda?

Eerste Nationale Bijentelling op 21 en 22 april

In het weekend van 21 en 22 april organiseert Nederland Zoemt de eerste Nationale Bijentelling. Iedereen wordt opgeroepen om mee te doen aan dit landelijk onderzoek door in de tuin gedurende een half uur bijen te tellen. Dit onderzoek is nodig omdat het niet goed gaat met wilde bijen. Ruim de helft van de bijna 360 bijensoorten is bedreigd. Wilde bijen zijn belangrijk voor onze voedselvoorziening: 80% van onze eetbare gewassen is voor de bestuiving afhankelijk van bijen en andere insecten. Om de bij beter te kunnen helpen, is meer informatie nodig over waar bijen voorkomen en met hoeveel ze zijn.

Alternatieven voor bijengif in de landbouw

Negen wetenschappers hebben een studie gepubliceerd waarin ze stellen dat de landbouw winstgevend kan produceren zonder schadelijke bestrijdingsmiddelen te gebruiken. Neonicotinoïden, het “bijengif” kan volgens de onderzoekers vervangen worden door milieuvriendelijke alternatieven. Hetzelfde geldt voor het gebruik van fipronil, dat vorig jaar in eieren werd gevonden en tot veel ophef zorgde.

Samenwerking voor aanpak vrijkomende agrarische bebouwing

In de komende jaren komt ook in Overijssel steeds meer agrarische bebouwing vrij. De huidige regelingen zijn niet geschikt om deze opgave volledig aan te kunnen pakken. Afgelopen december organiseerde Groene Metropool Twente de regionale bijeenkomst voor vrijkomende agrarische bebouwing. Tijdens de bijeenkomst werd toegewerkt aan een regionale aanpak.

Mineral Valley Twente bouwt aan netwerk

Sinds oktober 2017 is Mineral Valley officieel van start. Sindsdien zijn vele nieuwe contacten gelegd en zijn we druk met de voorbereiding van diverse proeftuinen en pilots. Daarnaast wordt er hard gewerkt aan een inspirerend congres op donderdag 22 februari. Hét congres voor nieuwe contacten en nieuwe ideeën op het gebied van bodem en mest.

Congres Mineral Valley Twente

Op donderdag 22 februari is het Mineral Valley Twente Congres, hét congres van 2018 dat u niet mag missen. Mineral Valley Twente verbindt belanghebbenden binnen de voedselproductieketen om de bodemgezondheid in Twente te verbeteren en de afvalstoffen om te vormen in bruikbare grondstoffen. Opgave is om nieuwe vraaggestuurde toonaangevende ketens te bouwen, waarin mest geen afvalstof meer is, maar een waardevolle grondstof en de bodem geen willekeurig productiemiddel is, maar een duurzame basis voor gezond voedsel, biodiversiteit en milieukwaliteit.

teeltcursus kroos

Van Hall Larenstein start met gratis Teeltcursus Kroos voor agrariërs

Omdat de populariteit van kroos inmiddels enorm is gestegen en daarmee ook de behoefte naar het delen van de kennis om het te kunnen verbouwen begint hogeschool Van Hall Larenstein vanaf 2018 met de korte Teeltcursus Kroos voor agrariërs en veehouders. Deze cursus zal op 15 en 16 februari 2018 van start gaan en plaatsvinden op Waterpark Het Lankheet in Haaksbergen. Deelname is kosteloos voor agrariërs.

Mest bodem Miniral Valley Twente

Twents bermgras verrijkt bodemleven

Wethouders Erik Volmerink van gemeente Tubbergen en Alfons Steggink van de gemeente Dinkelland hebben samen met het loonbedrijf van de gebroeders Poppink de eerste Bokashi-hoop aangelegd in Vasse. Het berm- en slootmaaisel is afkomstig van de gemeenten Dinkelland en Tubbergen en wordt naar lokale ondernemers gebracht voor bewerking op de landbouwpercelen. De komende weken worden op diverse plaatsen Bokashi-hopen aangelegd bij ondernemers die deelnemen aan de pilot ‘Twents bermgras verrijkt bodemleven’.

RUMORE Twente

Twente middelpunt van internationale bijeenkomst RUMORE

Op 28 en 29 september is Twente het podium voor de internationale bijeenkomst RUMORE (RuralUrban Partnerships Motivating Regional Economies). Groene Kennispoort Twente mag als één van de Europese partners eind september zeven regio’s uit Duitsland, Nederland, Italië, Griekenland en Bulgarije ontvangen in Almelo. De regio’s werken samen om de verbinding tussen stad en platteland te versterken. De beoogde opbrengst? Groei van de regionale economie, meer samenwerking en het creëren van arbeidsplaatsen.

Help jij mee Twente in bloei zetten?

Groene Metropool Twente organiseert op 19 september en 23 november TWENTE BLOEIT. Twee bijeenkomsten, in Haaksbergen en Vriezenveen, voor lokale organisaties, initiatieven en inwoners die zich inzetten voor biologische diversiteit in Twente.

Inspiratie, kennis en mooie tips voor initiatiefnemers!

Het Punt in Vroomshoop was het decor voor het LEADER-café van 26 juni 2017. Het café werd deze keer in samenwerking met de gemeente Twenterand georganiseerd en had een speciaal thema: de profilering van Zuidwest Twente als boeiende omgeving voor recreant en toerist. Ruim veertig geïnteresseerden luisterden, dachten mee , stelden vragen en gaven waardevolle tips.

Studenten werken in de praktijk aan biodiversiteit in Twente

Drie groepen studenten van Van Hall Larenstein presenteerden de resultaten van hun onderzoek aan opdrachtgevers en geïnteresseerden in het gemeentehuis van Wierden. Een kansenkaart voor een bijenvriendelijk dorp Wierden, ecologische waarde spoorbermen Hengelo en Bonte Bermen Almelo.

Twente: Landschapsmetropool met aantrekkingskracht

Op woensdag 8 februari vond in Enschede de bijeenkomst ‘Twente: Landschapsmetropool met aantrekkingskracht’ plaats, georganiseerd door Architectuurcentrum Twente. Vier Twentse initiatieven kregen deze avond het podium om hun visie over Twente te delen.

Kringlopen sluiten op recreatiepark De Tolplas

Duurzaam en bewust omgaan met (afval)water op recreatiepark De Tolplas; dat kenmerkt de scriptie van Sylvia Schuster, student aan de Wageningen Universiteit. In nauwe samenwerking met de gemeente Wierden en recreatiepark De Tolplas heeft zij onderzocht welke mogelijkheden er zijn voor een afvalwatersysteem op het vakantiepark, waarin waterbesparing, hergebruik van waterstromen en het sluiten van de kringloop centraal staan.

Studenten werken in de praktijk aan biodiversiteit in Twente

Drie groepen studenten van Van Hall Larenstein presenteerden op 30 maart de resultaten van hun onderzoek aan opdrachtgevers en geïnteresseerden in het gemeentehuis van Wierden. Een kansenkaart voor een bijenvriendelijk dorp Wierden, ecologische waarde spoorbermen Hengelo en Bonte Bermen Almelo.

Van afval naar grondstof

Binnen de samenwerking Groene Metropool Twente (GMT) onderzoekt het waterschap Vechtstromen, samen met de gemeenten Wierden, Twenterand, Hof van Twente en LTO-Noord afdeling Zuidwest Twente, of er circulaire, innovatieve en duurzame manieren zijn om sloot- en bermmaaisel te verwerken.

Groene Metropool Twente: bundeling van krachten

Het netwerk Groene Metropool Twente baseert zich op “coalition of the willing”: het gaat om thema’s die beter op regionale schaal kunnen worden opgepakt. Partners binden zich aan thema's waarop men inzet wil doen en die actueel zijn binnen de eigen organisatie.

Eerste LEADER-aanvragen ingediend, op naar 2017!

Op 30 november sloot de eerste indieningsperiode voor LEADER-aanvragen in Zuidwest Twente. Er zijn in totaal zeven aanvragen ingediend voor diverse projecten, verdeeld over heel Zuidwest Twente. De projecten zijn verdeeld over alle vier hoofddoelstellingen die in de Lokale Ontwikkelingsstrategie (LOS) zijn benoemd.

Mest bodem Miniral Valley Twente

Mineral Valley Twente

Verschillende gemeenten gaan aan de slag met  een ambitieus innovatieprogramma voor de problemen en kansen van mest en bodem in de agrarische sector. Een gezonde bodem is voorwaarde voor duurzaam, gezond en lekker eten. 

Onderzoek naar Helofytenfilter De Tolplas

Recreatiepark de Tolplas beschikt op dit moment over een helofytenfilter voor het zuiveren van het afvalwater. Samen met Groene Kennispoort Twente wordt onderzocht of dit veld aangepast wordt en blijft bestaan of dat het recreatiepark wordt aangesloten op de riolering. De Tolplas wil hier een duurzame keuze maken.

Mest bodem Miniral Valley Twente

Samen werken aan mestverwaarding en bodemgezondheid

Door de ontwikkelingen in de landbouw en aanscherping van de regelgeving is het mestprobleem de laatste jaren groter geworden. Er moeten manieren worden gevonden om het mestoverschot aan te pakken. Dat kan door onder meer mestverwerking en het zoeken naar innovatieve toepassingen van de grondstoffen in de mest.

Biodiversiteit in Almelo

Steeds vaker wordt aandacht gevraagd voor de biodiversiteit. Maar wat wordt hier uiteindelijk mee gedaan? In de gemeente Almelo worden steeds meer kleine projecten opgestart ter bevordering van de biodiversiteit. Vaak in samenwerking met lokale stichtingen en onderwijs.

Moderne pelgrimage met rust en reflectie

In samenwerking met uitgeverij Matrijs en retraitecentrum De Zwanenhof hebben we een vijfdaagse wandelroute met bijbehorend boekje ontwikkeld met de titel ‘Hilligenpad - Zwerven door Twente’. De route laat zich wandelen als een moderne pelgrimage langs 50 spirituele plekken in het landschap.

Plattelandsvernieuwers gezocht!

Sinds de start van het LEADER-programma in Zuidwest Twente dit voorjaar, hebben al ruim vijftig initiatiefnemers hun projectidee voorgelegd aan de Lokale Actie Groep (LAG). Het gaat dan bijvoorbeeld om regionale ketens voor streekproducten, een school bouwen met leerlingen of nieuwe combinaties van functies in gebouwen.

Meer mogelijkheden voor biomassa uit bos en landschap in Twente

Het potentieel van biomassa is groot. Op dit moment wordt het grootste gedeelte geëxporteerd door gebrek aan lokale partijen die biomassa verwerken. Daarnaast blijft een groot deel onbenut. Dit biedt volop kansen voor de kwaliteit van het landschap, duurzame energieopwekking en de lokale economie.

LEADER-café op 1 en 9 juni

Zet u zich in voor een duurzame plattelandseconomie in Zuidwest Twente? Heeft u ideeën die bijdragen aan levendige gemeenschappen, het versterken van bedrijvigheid in het buitengebied, de promotie van Zuidwest Twente of aan het verbinden van stad en platteland? Wilt u zich laten inspireren door ideeën van anderen? Kom dan op woensdag 1 of donderdag 9 juni naar een van de LEADER-cafés in Borne of Hengevelde.

Inspirerend bezoek aan gebiedscoöperatie O-gen

Afgelopen dinsdag vertrok een gezelschap vanuit de Groene Metropool Twente richting Scherpenzeel voor een inspiratiebezoek aan gebiedscoöperatie O-gen. Net als Groene Metropool Twente zetten zij zich in voor de kwaliteit van het landelijke gebied. Hetzelfde doel en vergelijkbare uitdagingen als Twente, maar met een andere aanpak.

Nieuwe website Groene Metropool Twente

De Groene Metropool Twente heeft een nieuwe frisse website. Na twee jaar hard werken achter de schermen kunnen we nu de volgende stap zetten in het ontwikkelen van het buitengebied in Twente.

Strategie LEADER goedgekeurd

Zuidwest Twente is voor de periode 2014-2020 aangewezen als gebied waar LEADER-subsidies ingezet kunnen worden. Het doel van LEADER is het verder ontwikkelen van de leefbaarheid en de economie op het platteland.