Ministerie landbouw, natuur en voedselkwaliteit op bezoek bij Mineral valley Twente

Op 31 januari 2019 bracht een delegatie van het ministerie van LNV, onder leiding van secretaris-generaal Jan Cees Goet, een bezoek aan Mineral Valley Twente. Het bezoek volgde op een excursie van de directeuren van het ministerie in het najaar van 2018, waarin het project voor kringlooplandbouw in Markelo-Noord, Mineral Valley Twente en de rol van Twence in de circulaire economie centraal stonden.

Veel opgaven voor de landbouw
Tijdens de bijeenkomst is doorgepraat over kringlooplandbouw. Melkveehouder Arjan Zandvoort, samen met Harrie Veltkamp trekker van het project Markelo-Noord, gaf aan dat er veel opgaven tegelijk op de landbouw afkomen. Meer veevoer van eigen bedrijf of uit de omgeving, zorg voor de bodem en weidevogels, beweiding, aandacht voor klimaat en biodiversiteit en akkerrandenbeheer. Alles vraagt tijd, geld en ruimte en er zullen dus keuzes gemaakt moeten worden. Er is behoefte aan nieuwe verdienmodellen, nu de mogelijkheden voor schaalvergroting in gebieden als Markelo-Noord steeds minder worden. Ook beleid en regelgeving van de overheid is nog niet ingespeeld op de nieuwe opgaven. Het projectgebied Markelo-Noord beslaat ongeveer 1.000 ha. De boeren in dit gebied slaan de handen ineen om met kringlooplandbouw aan de slag te gaan.

Omslag
Voorzitter van de stuurgroep Mineral Valley Twente en wethouder, Wim Meulenkamp, riep het ministerie op om aan tafel te komen en mee te helpen de omslag in de landbouw te maken. Samen kunnen we kijken naar problemen in beleid en regelgeving, werken aan nieuwe verdienmodellen en goede projectinitiatieven van boeren en anderen uit de sector ondersteunen. De brede samenwerking van Mineral Valley Twente, biedt daar bij uitstek de mogelijkheden voor.

Mineral Valley Twente en het ministerie gaan de samenwerking oppakken binnen de Regiodeal Twente en het Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland.

Deel dit bericht

Lees ook:

Nieuws

Gemeente Almelo plant 350.000 bloembollen
Drie leader-gebieden te gast in het gebied Engbertsdijkvenen