Werken aan een vitaal platteland

Het Twentse platteland staat grote veranderingen te wachten. Klimaatverandering vraagt om nieuwe vormen van energiewinning, zoals windmolens en zonneparken. Ook zal in Twente meer ruimte moeten komen voor waterberging. Dat zal ten koste gaan van agrarische grond, terwijl de agrarische sector al onder grote druk staat. Juist die sector zal moeten veranderen naar een circulaire vorm van bedrijvigheid. Extensiever, meer ruimte, minder vee. Voeg daar nog de huidige verwachting van de bevolkingskrimp bij op het platteland en je ziet een complex vraagstuk ontstaan.

Vijftien pilotgebieden
Daarom hebben Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen de handen ineengeslagen voor een vitaal platteland. In 15 gebieden in Nederland worden pilotprojecten gestart om op een nieuwe manier te gaan samenwerken waarbij de problemen integraal worden aangepakt. Doel is om knelpunten in beeld te krijgen die je tegenkomt bij zo’n integrale aanpak. De overheden gaan dan hun best doen om die knelpunten op te lossen, bijvoorbeeld via experimenten. Twente is een van die 15 gebieden. Voor Twente staat het vraagstuk van de veedichtheid op de zandgronden centraal. Samen met het ministerie, de provincie en de waterschappen Vechtstromen en Rijn en IJssel zal een aantal projecten worden gestart.

Koers voor de landbouw
In Twente gaan we een koers uitstippelen waar onze landbouw naartoe moet. We gaan starten in een aantal gebieden waar al met bewoners en bedrijven wordt samengewerkt en waar dan nieuwe thema’s worden opgepakt. Daarbij gaat het om Markelo Noord, Benedendinkel, Tilligterbeek en Twickel. In de pilot is nog ruimte voor drie extra gebieden waar de nieuwe aanpak wordt getest.

Andere projecten
Naast deze projecten voor een vitaal platteland wordt gewerkt aan de sanering van de varkenshouderij en het project toekomstgerichte erven. Ook zijn er proeftuinen op het vlak van bodemgezondheid en water vanuit Mineral Valley Twente. Tot slot zal er een werkwijze worden ontwikkeld voor een vernieuwende gebiedsgerichte aanpak, onder de noemer “Markegenootschappen 2.0 in Twente”.

Geschreven door Rolf Oldejans – meer informatie via 06 10 62 56 76

Deel dit bericht

Lees ook:

Nieuws

Enschede één van de genomineerden voor bijvriendelijkste gemeente
Gezamenlijke aanpak voor leegkomende agrarische erven