Samenwerking voor aanpak vrijkomende agrarische bebouwing

In de komende jaren komt ook in Overijssel steeds meer agrarische bebouwing vrij. De huidige regelingen zijn niet geschikt om deze opgave volledig aan te kunnen pakken. Afgelopen december organiseerde Groene Metropool Twente de regionale bijeenkomst voor vrijkomende agrarische bebouwing. Tijdens de bijeenkomst werd toegewerkt aan een regionale aanpak.

In 2030 komt naar schatting vijftien miljoen m2 aan agrarisch bebouwing vrij. Voor Overijssel gaat dat om circa 2.9 miljoen m2 aan agrarische bedrijfsbebouwing en boerderijwoningen. De boerderijwoningen zullen de weg naar de markt waarschijnlijk wel vinden, maar dat is minder vanzelfsprekend voor de grote hoeveel bedrijfsgebouwen.

De opgave van de vrijkomende agrarische bebouwing gaat hand in hand met de asbestproblematiek. In 2024 moet alle asbest op gebouwen verwijderd zijn. Het overgrote deel van de vrijkomende agrarische gebouwen bevat asbest. De huidige regelingen zijn niet voldoende om de opgave aan te pakken. De cijfers laten zien dat er sprake is van een enorme opgave voor de vitaliteit en de ruimtelijke kwaliteit van het landelijk gebied.

Regionale benadering noodzakelijk
Om de problematiek effectief aan te kunnen pakken is een integrale en regionale benadering noodzakelijk. En dat is ook waar de partijen in de markt om vragen. Op dit moment zijn er veel verschillen in beleid, instrumenten en regelgeving; we zien grote verschillen hoe gemeenten het VAB-beleid toepassen, wat voor versnippering zorgt. Een oplossing voor de problematiek komt daardoor maar moeilijk op gang.

Binnen Groene Metropool Twente wordt door gemeenten, belangenorganisaties, kennisinstellingen en waterschap samengewerkt om tot vernieuwing van het VAB-instrumentarium te komen. Er zijn bijeenkomsten georganiseerd en er zijn proefprojecten opgestart. Daarnaast wordt een kader opgesteld voor nieuw (regionaal) beleid.

Tijd voor de volgende stap
In de bijeenkomsten die de afgelopen twee jaar zijn georganiseerd stonden de probleemanalyse en de verkenning van oplossingsrichtingen centraal. In december heeft Groene Metropool Twente verder geborduurd op wat er al lag. Doel van deze bijeenkomst was spijkers met koppen slaan en te komen tot een regionale gereedschapskist voor de aanpak van vrijkomende agrarische gebouwen. Aan de hand van concrete voorbeelden werd tijdens deze bijeenkomst de “gereedschapskist” gevuld.

De eerste lijnen voor een gezamenlijke visie en aanpak van de problematiek werden aan het eind van de avond voorzichtig duidelijk; een nieuwe aanpak met regionale kaders en maatwerk per locatie, het centraal stellen van de erfeigenaar en gezamenlijk optrekken in opgaven als asbest en sloop. De afgelopen maanden is door een kopgroep gewerkt aan de uitkomsten van deze bijeenkomst. Uiteindelijk wordt er toegewerkt aan een gezamenlijke aanpak met een voorkeur voor regionale kaders.

Deel dit bericht

Lees ook:

Nieuws

Congres Mineral valley Twente
Alternatieven voor bijengif in de landbouw