Samen werken aan mestverwaarding en bodemgezondheid

De agrarische sector is van grote economische en sociale waarde van Twente. Van het Twentse grondgebied van ruim 1500 km² is ruim 1.000 km² in gebruik bij de landbouw. Met 3.800 bedrijven en 9000 banen behelst de agrarische sector bijna 10% van het aantal bedrijven in Twente. De totale agro- en foodsector is goed voor 15% van de Twentse economie. Samen zorgen zij voor grote economische activiteit en een vitaal landelijk gebied. Veel van deze bedrijven zijn gezins- en familiebedrijven die een belangrijke drager zijn van de sociale verbanden op het platteland.  

Ontwikkelingen
Door de ontwikkelingen in de landbouw en aanscherping van de regelgeving is het mestprobleem de laatste jaren groter geworden. Er moeten manieren worden gevonden om het mestoverschot aan te pakken. Dat kan door onder meer mestverwerking en het zoeken naar innovatieve toepassingen van de grondstoffen in de mest. Dat is van belang voor de vitaliteit van de sector en dus van groot belang voor de Twentse samenleving. Niet alleen om de problemen en uitdagingen die er op dit moment zijn, maar vooral ook als motor voor de toekomstige innovatie en economische groei, voor verbinding tussen stad en platteland en daarmee voor de vitaliteit van Twente.  

Samenwerking
Om dit te realiseren wordt toegewerkt naar een kennis- en innovatiecluster mest en bodem, waarin alle partijen samenwerken aan nieuwe ontwikkelingen en oplossingen. Twente heeft hiervoor een goede uitgangspositie. Naast een sterke en innovatieve agrarische sector beschikt Twente ook over vooraanstaande kennisinstellingen als Universiteit Twente en Saxion Hogescholen en is er onder meer via de Groene Kennispoort Twente een goede samenwerking met Wageningen University & Research, Van Hall Larenstein, AOC Oost en Kennispoort regio Zwolle. Verder is de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan in Twente met stimuleren van innovatie en ontwikkeling in het MKB, onder meer op het gebied van Smart Industries en High Tech Systems en Materials. De werkvormen en -methoden die daar ontwikkeld zijn, vormen een inspirerend voorbeeld voor het stimuleren van innovatie op gebied van mest en bodem.  

Mineral Valley Twente
De gemeenten Dinkelland, Hof van Twente, Tubbergen en Twenterand hebben het initiatief genomen voor het programma Mineral Valley Twente waarin samen met de sector en kennisinstellingen gewerkt wordt aan verwaarding van mest en aan bodemgezondheid. Dat programma wordt nu opgebouwd. Uitvoering van het programma vindt plaats in de periode 2017-2020.

Deel dit bericht

Lees ook:

Nieuws

Biodiversiteit in Almelo
Onderzoek naar helofytenfilter de Tolpas