Biomassa als bodemverbeteraar

Vanuit de landbouw komt er steeds meer behoefte aan organisch stof om de bodemstructuur van de landbouwpercelen te verbeteren. Naast dat bodemverbetering door het verhogen van het organisch stofgehalte een positief effect heeft op de landbouwopbrengsten, zal goede grond ook beter vocht vasthouden en uitspoeling van mineralen verminderen. Gemeenten en het waterschap geven veel geld uit aan het afvoeren en verwerken van berm- en slootmaaisel. Dit maaisel kan als bron voor het benodigde organisch stof dienen. Voor het netwerk Groene Metropool Twente genoeg redenen om de kansen en mogelijkheden te onderzoeken. De Gemeente Hof van Twente, Gemeente Wierden, Gemeente Twenterand, LTO-West en Zuid Twente en Waterschap Vechtstromen hebben het initiatief genomen te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om vrijkomend maaisel en biomassa toe te passen in de landbouw. De Groene Kennispoort zal gevraagd worden hierin te ondersteunen door bepaalde onderzoeken uit te voeren.  

Uitdaging
Het aanbod van en de vraag naar maaisel en de kosten voor aan- en afvoer en verwerking moeten in beeld worden gebracht. Tevens moeten de kansrijke mogelijkheden voor transport, opslag, verwerking en toepassing worden onderzocht om te kijken of het efficiënter en effectiever kan. De wet- en regelgeving belemmert vaak mogelijke initiatieven. Door een aantal pilots uit te voeren kan worden onderzocht op welke wijze hiermee omgegaan kan worden. Waar mogelijk zal een relatie met de in ontwikkeling zijnde Green Deal Biomassa Maaisel worden gelegd. Op deze wijze wordt duidelijk  hoe de gemeenten, het waterschap en de landbouw elkaar optimaal kunnen bedienen en of het mogelijk is om win-win situaties te creëren.  

Doelstelling
Dit project draagt bij aan een hoogwaardige en duurzame verwerking van vrijkomend maaisel en daarmee aan de duurzaamheidsdoelstellingen in de streek, zoals het versterken van de regionale ketens (productie en logistiek), de landbouwstructuur en Twentse netwerken duurzame economie. Door maaisel toe te passen in de landbouw worden bio-based en circulaire economieprincipes toegepast. Daarnaast komt er een samenwerking op gang tussen de diverse partners, kunnen innovaties worden toegepast en/of worden verbeterd en zal het naar verwachting financieel gewin opleveren voor alle partijen.  

Speelveld
Het project richt zich in eerste instantie op berm-, sloot- en keringenmaaisel dat wordt aangeboden voor toepassing in de landbouw. Er zullen diverse nieuwe en innovatieve verwerkingsmogelijkheden op toepasbaarheid worden onderzocht. Er zullen zowel eigen kansrijke ideeën als marktoplossingen beoordeeld worden en wanneer mogelijk onderzocht en (verder) ontwikkeld worden. Denk bijvoorbeeld aan toepassing na fermentatie (bokashi) en digestaat toepassen na vergisting.  

Geschreven door Gerrit Meijerink – Adviseur Watersysteem, Waterschap Vechtstromen

Deel dit bericht

Lees ook:

Nieuws

Onderzoek naar helofytenfilter de Tolpas
Mineral valley Twente